2. Ürün Verim Tahmini

Ürün verim tahmini

Daha önce de bahsedildiği gibi, tek başına uzaktan algılama verilerini kullanarak gelecek verim tahmini yapmak için, bitki örtüsü indeksleri ile bitki türlerinin büyüme aşamaları arasındaki ilişkiyi bilmemiz gerekir. Geçmiş sezonlara ait verim bilgileri bu amaca hizmet eder. Geçmişe ait doğru bilgi miktarı ne kadar artarsa tahminin tutma olasılığı da o kadar artar.

Fakat iki yetişme sezonu aynı değildir. Farklı iklimsel yapılar, stres faktörlerinin varlığı ve yoğunluğu, çiftçi tarafından uygulanan iyileştirmeler (ilaçlama, sürüm) yıldan yıla farklılık göstererek verim miktarının belirlenmesinde rol oynarlar.

Daha sağlıklı tahminler yapabilmek için, sene içindeki bitki büyümesine etkili faktörlerin gözönünde bulundurulması gereklidir. Meteorolojik ve iklimsel veriler, toprak özellikleri, işleme şekilleri, güncel uzaktan algılama verileri ile kombine edilirse, bitkilerin büyümeleri ve sonuç veriminin tahmininde oldukça faydalı olur.

Bunun bir örneği  MARS (Monitoring Agriculture with Remote Sensing) tarafından yürütülen Mars Ürün Verim Tahmin Sistemi (MYCFS) dir.

Meteorolojik veriler ve çiftçilik şekillerinin yanısıra coğrafi bilgiler de bazı modellerde yer alır. Örneğin arazinin eğimi, toprak özellikleri ile birlikte, topraktaki nem durumu hakkında yararlı bilgiler verebilir. Bu bilgi gübrelerin ve böcek ilaçlarının toprağın daha alt katmanlarına işlemesinin önüne geçmede faydalı olabilir.

Ayrıca Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) de arazilere ait bilgilerin depolanması için kullanılır. Tahminlenmiş verim miktarı yanında bitki türü, sezon boyunca yapılan işlemeler, arazinin sahibi, toprak özellikleri ve hatta geçmişe ait böcek akınları ve bunlara karşı alınmış önlemler gibi diğer bilgiler de yer alabilir.

Zoom Sign
SPOT image of fields near Berzorf Lake (May 2005)
Gerçek renk kombinasyonunda oluşturulmuş uydu görüntüsünün üstüne yerleştirilmiş, tarla sınırlarını gösteren vektör katmanı.

Tarla sınırlarının kaydedilmesi, toplam alanın bulunabilmesini sağlar ve o bölgedeki toplam ürün verim tahminine olanak sağlar. Bu metod Avrupa Birliği tarafından Ortak Zirai Politika'yı (Common Agricultural Policy, CAP) belirlemek için kullanılır.

Uzaktan algılama verileri ve türetilmiş bitki örtüsü indeksleri, geçmişte gerçekleşmiş verim miktarları ve bu miktarlara etki eden faktörlerin kullanılan indeksler ile olan bağlantısının kurulmasından sağlanan veriler eşliğinde, ürün verim tahmini yapmak için kullanılabilir. Bunlar sadece kabaca yapılmış ve %100 güvenirliğe sahip olmayan tahminlerdir. Daha sağlıklı ve tutarlı tahminler yapmak, birden çok modelin kombinasyonunun, meteorolojik veriler, çiftçilik tipleri, toprakların yapısı vb. gibi ikincil bilgiler ile birlikte kullanılmasını gerektirir. Bu çeşitteki modeller gerçeğe daha yakın olurlar çünkü, kullandıkları parametreler , tek başına bitki indeksinin kullanımının aksine, çalışılan alan için özelleşmiştirler.