Wat is klimaatverandering?

Broeikasgassen

Op aarde zijn de voornaamste broeikasgassen waterdamp, koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4), lachgas (N2O) en ozon (03). Deze gassen houden warmte vast binnen het systeem van oppervlak-troposfeer, zoals een warme deken. Dit natuurlijk verschijnsel werd het broeikaseffect genoemd. Zonder dit zou de gemiddelde temperatuur op aarde -18C zijn!

Het broeikaseffect wordt echter sterker wanneer menselijk activiteit de atmosferische concentraties van bepaalde broeikasgassen verhoogt.

Koolstofdioxide is goed voor 75% van het "verhoogde" broeikaseffect veroorzaakt door niet natuurlijke bronnen. Het verbranden van fossiele brandstoffen heeft de CO2-niveaus met meer dan 30% doen toenemen in vergelijking met pre-industriële tijden. Het zou naar schatting meerdere honderden jaren duren om de CO2 op normale niveaus terug te brengen, indien alle niet natuurlijke emissies vandaag zouden stoppen.

Opwarming van de aarde en klimaatverandering

Opwarming van de aarde is de huidige toename van de gemiddelde temperatuur van de lucht bij het oppervlak en de oceanen van de aarde sinds het midden van de twintigste eeuw en de geprojecteerde voortzetting ervan.

Zoom Sign
Global warming
Deze verbouwereerde ijspassagier toont duidelijk hoe klimaatverandering het noordpoolgebied treft. . Foto: © Arne Nævra.

172 nationale regeringen hebben het Kyoto Protocol ondertekend en geratificeerd dat gericht is op het reduceren van de broeikasgasemissies. Het protocol geeft echter geen verplichting op behalve monitoring en rapportage van emissies. De Verenigde Staten is een van de ontwikkelde landen die het verdrag niet geratificeerd hebben en is een van de voornaamste uitstoters van broeikasgassen.

Er is een voortdurend wereldwijd politiek en publiek debat met betrekking tot welke actie dient genomen te worden om toekomstige opwarming te verminderen of om te keren of om ons aan te passen aan de verwachte consequenties ervan.

Het "Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)"

Het IPCC is een groep van honderden experts uit meer dan 100 landen. Zij produceren rapporten die samenvatten wat we weten over klimaatverandering en hoe deze zal evolueren. De rapporten van het IPCC worden door regeringsfunctionarissen gebruikt bij hun beleidsvorming over hoe hun landen problemen zoals broeikasgasemissies, klimaatverandering en andere mondiale veranderingen zullen aanpakken.

In oktober 2007 kreeg het IPCC de Nobelprijs voor de Vrede toegekend samen met de voormalige Vice-President van de V.S. Al Gore "voor hun inspanningen om een grotere kennis op te bouwen en te verspreiden over de door de mens teweeggebrachte klimaatverandering en om de fundamenten te leggen voor de maatregelen die nodig zijn om zo'n verandering het hoofd te bieden" kondigde Professor Ole Danbolt Mjs, Voorzitter van het Noors Nobelcomité, aan.

Zoom Sign
Concentrations of greenhouse gases
Atmosferische concentraties van belangrijke broeikasgassen over the last 2,000 years. gedurende de voorbije 2000 jaar. De toenames sinds ongeveer 1750 worden toegeschreven aan menselijke activiteiten in het industriële tijdperk. Bron: IPCC 2007.

Wat staat er ons te wachten?

Door de stijgende temperatuur zal het zeeniveau stijgen en verwacht wordt dat de intensiteit van extreme weersomstandigheden zal toenemen en de hoeveelheid en het patroon van neerslag zal veranderen.
Andere effecten van opwarming van de aarde zijn onder andere veranderingen in landbouwkundige opbrengsten, handelsroutes, het terugtrekken van gletsjers, het afsmelten van het ijs op de Noord- en Zuidpool,het uitsterven van soorten en de toenames op het vlak van ziektevectoren.

Zoom Sign
Observed and modelled surface temperatures
Vergelijking van waargenomen veranderingen in oppervlaktetemperatuur op continentaal en wereldschaal met door klimaatmodellen gesimuleerde resultaten die gebruik maken van hetzij natuurlijke hetzij zowel natuurlijke als antropogene forceringen. Bron: IPCC 2007.
Geïnteresseerd in klimaatverandering ? Kijk eens op deze koppelingen !

Tussen haakjes, weet je wat het verschil is tussen weer en klimaat ?

Broeikaseffect
Broeikasgassen die warmte in de atmosfeer van de aarde vasthouden, binnen het systeem van oppervlak-troposfeer.

Opwarming van de aarde
is de huidige stijging van de gemiddelde temperatuur van de lucht dichtbij het oppervlak en de oceanen van de aarde sinds het midden van de twintigste eeuw en de geprojecteerde voortzetting ervan.

Opwarming van de aarde, klimaatverandering, wereldwijde klimaatverandering
Deze termen vatten opwarming van de aarde en de consequenties ervan samen.
De term klimaat impliceert dat stijgende temperaturen niet het enige effect van opwarming van de aarde zijn.
De term wereldwijde benadrukt dat de hele aarde erbij betrokken is.