4. Interpretacja wizualna zdjęć

Większość ludzi postrzega swoje otoczenie za pomocą wrodzonej umiejętności zwanej percepcją wzrokową. Ta zdolność wykorzystywana jest także do postrzegania obrazów (w 2D) i trójwymiarowych struktur i wzorów.

Interpretacja wizualna obrazów satelitarnych to złożony proces. Uwzględnia się w nim zawartość obrazu, lecz także elementy wykraczające poza jego ramy, które pozwalają zidentyfikować przestrzenne i krajobrazowe wzorce. Ten proces może być podzielony z grubsza na dwa etapy:

  1. Identyfikacja obiektów takich jak ulice, pola, rzeki itp. Jakość identyfikacji zależy od doświadczenia w interpretacji obrazów i rozwinięcia percepcji wzrokowej.
  2. Faktyczna interpretacja może być utwierdzona poprzez wnioskowanie na podstawie uprzednio zidentyfikowanych obiektów. Znajomość obiektów i doświadczenie są tu kluczowe.
Cechy interpretacyjne

Pierwszy krok w rozpoznawaniu obiektów i struktur najlepiej tłumaczy cytat: "Na obrazie mogę rozpoznać tylko to, co już znam." Tak też, uprzednia wiedza i doświadczenie odgrywają bardzo ważną rolę w procesie interpretacyjnym, gdyż tylko dzięki szczegółowej wiedzy można zauważyć związki pomiędzy procesami.

Identyfikacja i interpretacja, nie są ze sobą "mechanicznie" powiązane, lecz raczej przypominają powtarzalny proces, w trakcie którego obydwa kroki zależne są od siebie nawzajem. (Albertz 2007).

Zoom Sign
Uproszczony schemat procesu interpretacji.
Uproszczony schemat procesu interpretacji.
Źródło: Albertz 2007 po modyfikacjach
Zoom Sign
Europe in a Satellite Image
Zachodnia Europa na zdjęciu satelitarnym.
Źródło: NASA

Proces intepretacji wizualnej

  • Pozyskanie materiałów: zdjęć satelitarnych, map, itp.
  • Wstępna interpretacja: rozmieszczenie przestrzenne, podział obszaru itp.
  • Częściowe rozpoznanie terenu: identyfikacja cech szczególnych dla poszczególnych obszarów.
  • Szczegółowa interpretacja: najważniejsza część pracy: poszczególne obszary są rozpatrywane oddzielnie, a poszczególne obiekty identyfikowane i porównywane do map. Najpierw analizowane są obiekty, które można łatwo zidentyfikować.
  • Rozpoznanie/porównanie terenu: weryfikacja niepewnych wyników intepretacji.
  • Przedstawienie wyników: poprzez mapy, szkice, kartowanie tematyczne, itp.
Klucz interpretacyjny