Wskaźniki roślinności

Reflection curve

Wskaźniki roślinności są obliczane po to by określić kondycję oraz aktywność fotosyntetyczną roślin. Omawiany wcześniej, charakterystyczny wzrosty odbicia spektrum elektromagnetycznego w zakresie widzialnym i bliskiej podczerwieni odgrywają w tym temacie większe znaczenie. Zaraz po niskim odbiciu w zakresie czerwonym następuje silny wzrost odbicia w bliskiej podczerwieni. Ten obszar nagłego wzrostu nazywany jest zakresem czerwonym granicznym (red edge) (patrz rycina).

Najprostszym wskaźnikiem roślinności jest Ratio-Vegetation-Index (RVI):

RVI= NIR / Red

Im wyższy iloraz, tym większy udział zdrowej roślinności.

NDVI in Europe
NDVI w Europie.
Źródło: DLR

Normalized Difference Vegetation Index

Normalized Difference Vegetation Index (znormalizowany różnicowy wskaźnik wegetacji) (NDVI) jest najczęściej stosowanym wskaźnikiem i bazuje na danych z zakresu bliskiej podczerwieni oraz zakresu czerwonego. Jest zestandaryzowany dlatego też może przyjmować wartości jedynie w zakresach od -1 (całkowity brak roślinności) do +1 (obfita roślinność). Różnice w nasłonecznieniu oraz wpływ gleby są równoważone:

NDVI = (NIR - Red) / (NIR + Red)

NDVI jest powiązany z wieloma cechami roślin. Jest wykorzystywany do określenia stanu zdrowotnego roślinności, do opisu zmian fenologicznych, szacowania zielonej biomasy i plonów, itp. Więcej informacji na temat wskaźników znajdziesz w lekcji Teledetekcja i geoinformacja w rolnictwie.

Żeby wyświetlić ten element potrzebujesz oprogramowania Flash-Player w wersji 8 lub wyższej.

NDVI w Europie.
Źródło: DLR