Tarýmda Uzaktan Algýlama ve Coðrafi-Bilgi Teknolojilerine Hoþgeldiniz

Giriş

Bitki bazlý üretilen tarýmsal ürünler her insanýn diyetinin büyük bir bölümünü oluþturur. Yeterli miktarda ve kalitede gýda üretmek, dünyanýn her yerindeki insanlarýn refahý için vazgeçilmezdir. Tarýmsal bitkiler, diðer canlýlar gibi büyümek için suya ve besin maddelerine ihtiyaç duyarken aþýrý olan hava koþullarýna, hastalýklara ve böceklere karþý da hassastýrlar. Uzaktan algýlama, bitkileri tanýmlamak ve takip etmek için gerekli bilgileri saðlayabilir. Bu bilgiler de Coðrafi Bilgi Sisteminin içinde benzer bilgilerle birlikte düzenlenirse, bitkiler ve tarýmsal stratejiler hakkýndaki kararlarýn alýnmasýnda önemli bir araç haline gelecektir.

Zoom Sign
California vineyard
California'daki asma bahçeleri.
Kaynak: Flickr.com

Tarımda uzaktan algılamaya kim ihtiyaç duyar?

Uzaktan algýlama verilerini devletler, kabul edecekleri politikalar hakkýndaki önemli kararlarý verirken veya tarýmla ilgili sorunlarý nasýl çözeceklerini bulurken kullanabilirler. Kendi baþlarýna çiftçiler de kendi bitkilerinin saðlýk durumlarýný ve sorunlarla nasýl baþa çýkabileceklerini bulurken uzaktan algýlama görüntülerinden yararlý bilgiler alabilirler.Bu derste öðrenecekleriniz...

  • ... bitkiler elektromanyetik radyasyonla nasýl etkileþir?
  • ...bitkiler hakkýndaki verileri saðlarken uzaktan algýlama verilerinin iþlenme metodlarý
  • bitkideki sorunlarý uzaktan algýlama ile nasýl farkedebiliriz
  • CBS ve uzaktan algýlama kullanýmýnýn olasý kombinasyonlarý

Geliþmekte olan ülkelerde 820 milyon kiþinin yaðýþ azlýðý ve fakir topraklar yüzünden açlýk ve beslenme eksikliði çektiðini biliyor muydunuz?

Zoom Sign
Farmer walks on dried pond (2007)
Çin'in Hubei vilayetinde, Baokang'ýn çevresinde kurumuþ bir gölette yürüyen çiftçi. (2007)
Kaynak: Reuters/Springer

Kuraklýk yaðýþýn az olmasýndan, veya aþýrý olmasýndan kaynaklanýr. Kuvvetli yaðmur toprak tarafýndan yeterli hýzda emilemez. Bunun sonucunda da insanlarý beslemek için kullanýlacak bitkilerin yetiþemeyeceði kuruyan toprak meydana gelir..

Bu dersin yazarları