4. Γεωργία Ακριβείας

Τί είναι η Γεωργία Ακριβείας;

Η Γεωργία Ακριβείας (ή Καλλιέργεια Ακριβείας) είναι το σύνολο των γεωργικών πρακτικών που εστιάζονται σε συγκεκριμένες περιοχές του χωραφιού, και σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις πιο παραδοσιακές πρακτικές στις οποίες οι διάφορες γεωργικές δραστηριότητες, όπως η άρδευση, η εφαρμογή λιπασμάτων, εντομοκτόνων και ζιζανιοκτόνων εφαρμόζονται ομοιόμορφα σε ολόκληρο το χωράφι, αγνοώντας κάθε μεταβλητότητα μέσα στο χωράφι.

Τρακτέρ
Γεωργικός ελκυστήρας που χρησιμοποιείται στην γεωργία ακριβείας.
Πηγή: Agricultural Research Service, USDA

Η πρόοδος στην τεχνολογία της τηλεπισκόπησης και το μειωμένο κόστος των αισθητήρων, πλέον επιτρέπει την ευρύτερη χρήση του εξοπλισμού αυτού στην γεωργία. Με τη χρήση αυτών των αισθητήρων είναι δυνατό να προσδιοριστούν οι συγκεκριμένες περιοχές του χωραφιού που έχουν ανάγκη από κάποια ιδιαίτερη μεταχείρηση, και να εστιαστεί η εφαρμογή των χημικών ουσιών σε αυτά τα συγκεκριμένα σημεία μόνο, μειώνοντας την ποσότητα των χημικών που χρησιμοποιούνται και το κόστος της εφαρμογής, προστατεύοντας παράλληλα και το περιβάλλον.

Συσχέτιση δεδομένων με συντεταγμένες

Οι εικόνες από τηλεπισκόπηση που συλλέγονται από δορυφόρους, δεν έχουν αυτόματα καμία γεωγραφική πληροφορία συσχετισμένη με τα φασματικά δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε καλά την ακριβή τοποθεσία που αντιπροσωπεύει το κάθε pixel της εικόνας. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να προστεθούν μετα τη συλλογή της εικόνας μέσω της μεθόδου που ονομάζεται Γεωμετρική Διόρθωση, η οποία επίσης διορθώνει τα γεωμετρικά λάθη μέσα στην εικόνα.

Zoom Sign
Δέκτης GPS
Δέκτης GPS
Πηγή: Wikimedia Commons

Τα δεδομένα που συλλέγονται από το χωράφι καταγράφονται από τους αισθητήρες που είναι τοποθετημένοι στον ελκυστήρα και σαρώνουν το χωράφι, καθώς κινείται μπροστά ο ελκυστήρας, και συλλέγουν δεδομένα διαδοχικά (στη σειρά). Για να αντιστοιχειθούν γεωγραφικές συντεταγμένες για κάθε φασματική μέτρηση, οι συντεταγμένες του ελκυστήρα συχνά καταγράφονται μέσω του Παγκοσμίου Συστήματος Πλοήγησης (GPS). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το GPS, δείτε αυτή τη σελίδα.

Οι δέκτες GPS έχουν ποικίλους βαθμούς ακριβείας. Οι πιο ακριβείς δέκτες είναι εξοπλισμένοι με λογισμικό και αλγόριθμους που βοηθάνε στο να διορθωθούν τα σήματα που έχουν ληφθεί και να ελαχιστοποιούν τα λάθη αναγνώρισης της θέσης. Σε γενικές γραμμές τα σφάλματα κυμαίνονται από 10-20 μέτρα για δέκτες χαμηλού κόστους, έως και μόνο λίγα εκατοστά για τους πιο ακριβείς δέκτες. Επειδή η γεωργία ακριβείας ασχολείται με μικρού μεγέθους επιμέρους τμήματα του χωραφιού, απαιτείται πολύ υψηλή χωρική ακρίβεια.